POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią polityki prywatności. Wchodząc na stronę www.sbm-politechnika.pl lub korzystając z niej i przekazując dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki.

1. Zasady ochrony danych osobowych

1.1 Administratorem danych osobowych jest SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO – MIESZKANIOWA „POLITECHNIKA ul Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, zwana dalej SPÓŁDZIELNIĄ.

1.2Wszystkie dane osobowe powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE (dalej: RODO).

1.3 Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji celów statutowych SPÓŁDZIELNI i dane obowiązków prawnych, w tym zadań nałożonych na SPÓŁDZIELNIĘ a określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., w szczególności dotyczących zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie SPÓŁDZIELNI; a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

1.4 Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez SPÓŁDZIELNIĘ lub stronę trzecią należą m.in.; obsługa i realizacja umów z podmiotami trzecimi; ubezpieczenie; ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń; zapobieganie oszustwom; prowadzenie statystyk i analiz; działania marketingowe i promocyjne SPÓŁDZIELNI; zapewnienie bezpieczeństwa na terenach zarządzanych przez SBM; ochrona mienia; zapewnienie tajemnicy danych/informacji przetwarzanych przez SPÓŁDZIELNIĘ; stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa;

1.5 SPÓŁDZIELNIA może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz SPÓŁDZIELNI w szczególności usługi remontowo-budowlane; bieżącego usuwania awarii i serwisu; usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób fizycznych i mienia; usługi marketingu, promocji i rozwoju SPÓŁDZIELNI; usługi techniczno–informatyczne i analityczne. Administrator ponadto może udostępniać dane osobowe zakresie w jakim jest to niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez SPÓŁDZIELNIĘ swoim doradcom, w szczególności: prawnym, podatkowym, consultingowym. Administrator będzie również udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak sądy lub policja, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

2. Procedury bezpieczeństwa i przechowywania informacji

2.1 SBM „POLITECHNIKA” zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

2.2 SBM „POLITECHNIKA” dba, aby gromadzone dane osobowe były:

  • poprawne, dokładne, aktualne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  • przetwarzane z zachowaniem praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
  • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych;
  • przechowywane bezpiecznie i nie dłużej niż to konieczne;

5. Pliki cookies

5.1 Podczas korzystania z zasobów strony www.sbm-politechnika.pl – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików „cookies”, tzn. niewielkich plików zapisywanych na komputerze użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach, w celi dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies.

5.2 Strona www.sbm-politechnika.pl wykorzystuje pliki cookie, które pozwalają na:

  • dopasowanie treści emitowanych w serwisie,
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach,
  • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
  • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz SBM „POLITECHNIKA”
  • ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie preferencji

6. Prawa przysługujące użytkownikowi

6.1 SBM „POLITECHNIKA” uwzględnia przysługujące każdej osobie prawo do kontroli przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, zawartych w zbiorach danych, w szczególności prawo do żądania od administratora danych ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania. W związku z tym każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

6.2 Użytkownik ma prawo dostępu do danych, które dostarczył administratorowi.

W przypadku pytań lub wątpliwości w związku z przetwarzaniem danych przez SBM „POLITECHNIKA” zapraszamy do kontaktu:

Ul Etiudy Rewolucyjnej 48

02-643 Warszawa

tel. 0 22 848-54-11